Puhdasta energiaa

Puhdasta energiaa

Puu on puhdasta energiaa; se jatkaa elämistään vielä tuotteeksi jalostuksen jälkeenkin, uusiokäytössä tai lämmityksenä.

Luonnon säästämiseksi ja energiakustannusten vähentämiseksi energiatehokkuus on tärkeää kaikessa elämisessä, mutta erityisesti rakentamisessa – rakentaminen kuluttaa maapallon luonnonvaroista noin puolet ja jätteistä noin 40%. Uusiutuvana luonnonvarana puu tarjoaa mahdollisuuden päästöjen pienentämiseen ja uusiutumattomien luonnonvarojen säästämiseen.

Puun hyvät lämmöneristävyys-, kestävyys- ja hengittävyysominaisuudet pääsevät oikeuksiinsa puutalorakentamisessa, mistä Suomella onkin jo pitkät perinteet. Puutuotteilla saadaan helposti rakennettua energiatehokas talo, kunhan suunnittelu, asennus ja materiaalivalinnat tehdään oikein; talon vaipan tiiviys ja lämmöneristävyys sekä tuulensuojaus ovat puutalossa tärkeitä laadukkaan rakentamisen kriteereitä.

Leijona-levytTM on kehitetty vuosikymmenten aikana vastaamaan modernin puurakentamisen ilmanläpäisevyys-, lämmöneristävyys-, päästö- ja säänkestovaatimuksia, ja ne omalta osaltaan auttavat energiatehokkaassa rakentamisessa. Energiatehokkuus on tärkeä osa Suomen Kuitulevyn toimintaa; energiatehokkaiden tuotteiden lisäksi energian säästöön ja kierrättämiseen kiinnitetään huomiota kaikessa toiminnassa ja kehitystyössä.

Energiatehokkuus Suomen Kuitulevyllä

Puutuotteiden valmistus on energiatehokasta. Suomen Kuitulevy varmistaa omissa levynvalmistusprosesseissaan, että energia käytetään mahdollisimman tarkasti hyödyksi.

Suomen Kuitulevyn kuitulevytuotteiden valmistuksessa pyritään energiatehokkuuteen kaikilta osin; raaka-aineet ja energia käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Myös materiaalin kierrätettävyys, mm. tuotteiden energiasisällön hyödynnettävyys, on tärkeää. Energiatehokkuus otetaan huomioon kaikessa tuote- ja prosessikehittelyssä.

Suomen Kuitulevy Oy on allekirjoittanut metsäteollisuuden energiatehokkuussopimuksen ja liittynyt puutuoteteollisuuden toimenpideohjelmaan, jolla yritys sitoutuu energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen.
Heinolan tehtaalla on tehty ulkopuolisen asiantuntijan toimesta energia-analyysit, joiden toimenpide-ehdotuksia on ryhdytty toteuttamaan.

Vesien käsittely Suomen Kuitulevyllä

Suomen Kuitulevy panostaa ympäristönsuojeluun modernia haihdutustekniikkaa soveltamalla.

Suomen Kuitulevyn vuonna 2006 Heinolan tehtaalleen rakennuttamalla haihdutuslaitoksella käsitellään levynvalmistusprosessissa syntyvät jätevedet ja kuiva-ainejäämät poltetaan energiana. Näin levynvalmistukseen saadaan energian-ja ympäristönsäästöä.

Haihdutuksesta syntyvällä korkeakuiva-aineisella konsentraatilla on selkeä lämpöarvo, sillä se sisältää puusta peräisin olevia aineita eli on luonteeltaan orgaaninen. Tämän vuoksi sitä voidaan käyttää polttoaineena samalla Sahaniemen teollisuusalueella sijaitsevalla voimalaitoksella. Uuden puhdistuslaitoksen ansiosta Suomen Kuitulevyn Heinolan tehtaalle syntyi suljettu prosessivesikierto.

Haihdutuslaitoksen toimintaperiaate

 1. Prosessivedet esisuodatetaan, jotta niissä jäljellä oleva pienkuituaines saadaan poistettua ennen haihdutusta.
 2. Suodatettu prosessivesijae pumpataan haihduttamon ensimmäiseen vaiheeseen, joka perustuu MVR-tekniikkaan (Mechanical Vapor Recompression).
  1. MVR-tekniikassa prosessissa syntyvä höyry komprimoidaan (paineistetaan) puhaltimella.
  2. Prosessissa kiertävää jätevettä lämpimämpi paineistettu höyry johdetaan lämmönsiirtimiin, jolloin höyry lauhtuu ja latentti lämpö siirtyy takaisin lämmönsiirtimen toisella puolella virtaavaan jäteveteen, josta osa höyrystyy.
  3. Syntynyt höyry johdetaan edelleen puhaltimelle, MVR-haihdutin toimii siis energiataloudellisen lämpöpumpun tavoin.
 3. Jäteveden kuiva-ainepitoisuus kasvaa haihduttamon ensimmäisessä MVR-vaiheessa 4,0%:sta noin 35%:iin. Tämä väkevöity jätevesi eli konsentraatti pumpataan seuraavaksi haihduttamon toiseen vaiheeseen eli TVR-haihduttimeen (Thermal Vapor Recompression).
  1. TVR-haihduttimen lähellä loppuväkevyyttä oleva konsentraatti pumpataan pakkokiertoisesti putkilämmönvaihtimeen, jossa sitä lämmitetään.
  2. Konsentraatti virtaa alempipaineiseen tilaan, jolloin konsentraatti väkevöityy (flash-efekti) noin 45 % kuiva-ainepitoisuuteen.
Menu